Gallery of
Daniel & Magdalena Goeglein Descendants

Daniel & Magdalena Goeglein

Daniel & Magdalena's Tombstone

Otillie Mees & Jacob G. Goeglein

Jacob & Otillie's Sons

Philip Goeglein 
w/Carl & Waunietta Tweston 

Valentine C. Goeglein (Jacob's son)